Zobowiązania

Są to przede wszystkim koszta ewentualnych zobowiązań korzystającego wynikające z umowy. Są one uiszczane co miesiąc, jednak po zakończeniu umowy, są zwracane leasingobiorcy lub zaliczane na poczet opłaty końcowej.

Umowa leasingowa jest zawierana pomiędzy dwoma stronami tj. leasingobiorcą i leasingodawcą. Podmiot finansujący nie może być przypadkowy. Leasingodawca musi zajmować się leasingiem w sposób profesjonalny i ciągły.

Leasingodawcą może być zarówno bank, specjalna firma leasingowa jak i salon samochodowy. Dodatkowo należy zauważyć, że leasing nie musi być głównym aspektem działalności danej firmy lub podmiotu.